Wednesday, 16 November 2011

Bác

by Chế Lan Viên


Là chân lý,Bác chẳng nói nhiều hơn chân lí
Cả nước nghe khi,im lặng,Bác cười.
Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác,
Bác sống trong ta,Bác ở giữa đời.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts