Friday, 18 November 2011

Bến Hàn Giang

by Hàn Mặc Tử


Này ðây lời ngọc song song
Xin dâng muôn sóng tõ ðồng või või
Xin dâng này máu ðang týõi
Này ðây nýớc mắt giọng cýời theo nhau

Mới hay phong vị nhiệm màu
Môi chýa nhấp cạn, mạch sầu ðã tuôn
Ớ Ðịch õi, lệ có nguồn
Hãy chia bớt nửa nỗi buồn sang tôi

Hôm nay trời lững lõ trời
Dòng sông ánh sáng sẽ trôi hoa vàng
Tôi ngồi ở bến Hàng Giang
Khóc thôi mây nýớc bàng hoàng suốt ðêm

No comments:

Post a Comment

Popular Posts