Friday, 18 November 2011

Chùa Hoang

by Hàn Mặc Tử


Mái sụp, tường siêu, khách ngẩn ngơ,
Hỏi thaVắng sư, bụt đã toan hồi tục;
Lạnh khói hương cây sắp thoát chùa.
Hoành cổ nhện giaBình phong rêu bám đứng chơ vợ
Tiếng chuông tế độ rầy đâu tá ?
Để khách trầm luân luống đợi chờ !

No comments:

Post a Comment

Popular Posts