Friday, 11 November 2011

Đêm cuối cùng

by Nguyễn Bính


Hội làng mở giữa mùa thu
Giời cao gió cả giǎng như ban ngày
Hội làng còn một đêm nay
Gặp em còn một lần này nữa thôi
Phường chèo đóng Nhị Độ Mai
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.

Tình tôi mở giữa mùa thu
Tình em lẳng lặng kín như buồng tặm

No comments:

Post a Comment

Popular Posts