Friday, 18 November 2011

Em Lấy Chồng

by Hàn Mặc Tử


Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts