Monday, 14 November 2011

Đêm tập kết

by Chế Lan Viên


Gà ơi đừng gáy vội
Tinh mơ là xuống tàu
Ta đi thì địch tới
Gà ơi,mày nỡ sao?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts