Monday, 7 November 2011

Gặp gỡ

by Xuân Diệu


Lòng cũng quay vời theo bánh xe
Chở người yểu điệu áo sầu che,
Hôm nay chắc ngựa dừng sau trúc,
Bên nọ chân trời chuyển gió se.

Tôi dạo tìm thơ, gặp biệt li;
Người đi, tôi tưởng bỏ tôi đi.
Sau bờ non thẳm, là chi nữa?
- Không biết vu vơ có nghĩa gì.

Có lẽ người hoa nay đã tươi,
Nghe chiều âu yếm lấn vô người,
Tình cờ ngoảnh gặp phương tôi đứng,
Mắt vắng đâu xa, miệng gửi cười.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts