Wednesday, 16 November 2011

Khoảng cách

by Chế Lan Viên


Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay trái đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn khỏang cách nào đâu

No comments:

Post a Comment

Popular Posts