Friday, 11 November 2011

Trǎng khuya trên Hắc Hải

by Xuân Diệu


Trǎng trên Hắc Hải rạng ngà
Biển như hồ rộng bao la mới kì!
Ngút ngàn sóng lượn li ti
Sao con đôi chấm nghĩ chi trên trời.

Khuya không ngủ được ra ngồi
Tựa bao lơn ngắm trùng khơi một mình.
Nếu như không có ân tình
Thì anh lạnh đến ghê mình, em ơi.

Nhưng hồn anh sáng anh vui,
Anh nghe đây đó cuộc đời gần quanh
Có em: ấm cả trời xanh;
Sóng bên chân khẽ cùng anh chuyện trò.

Nếu anh tả biển bây giờ
Thì trǎng kia cũng đợi chờ tả trǎng
Tả đêm tả cát sao bằng
Tả anh thương nhớ lòng giǎng vạn trùng.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts