Friday, 11 November 2011

Trùng điệp chiêm bao

by Xuân Diệu


Trùng trùng điệp điệp chiêm bao
Tỉnh ra trong mộng lại vào trong mơ
Thương em cho đến bao giờ?
Bao giờ anh chết
Anh sẽ hết thương,
Hết chiêm bao giữa đêm trường tìm em...

No comments:

Post a Comment

Popular Posts