Friday, 11 November 2011

Vấn vương

by Xuân Diệu


Anh chả hiểu vì sao vấn vương
Nǎm nǎm, như mấy chục nǎm trường
Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy
Anh hãy còn thương, chẳng hết thương.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts