Thursday, 4 October 2012

THU
Mưa Thu buồn vời vợi,
          Nắng Thu bàng bạc rơi,
                    Tiếng Thu sầu tím môi,
                               Tình Thu chẳng hề phôi!
                     05/10/2012
      HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts