Tuesday, 24 January 2012

Một nét thơ Xuân
CHÚC  XUÂN


Đầu Xuân nâng bút mở đôi vần
Dâng chúc bạn bè cuộc Long Vân
Thắm cánh hoa đào vương nét nhạn
Tươi chồi lộc biếc mướt tầm Xuân
Tửu phùng tri kỷ ... thi quện tứ
Ngôn đạt diễm tình ... nhạc thành văn
Bút chính, nghiên trung, hồn như nắng
Tài thơ, sắc ý, biệt  trầm  luân.


                                    Hà nội –  Lập Xuân 2012
                                           HOÀNG  GIANG


Đôi vần thơ Xuân, chúc các bạn vui Xuân mới!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts