Saturday, 18 February 2012

TẠ TỪ

Lỗi phép Trang Thơ, rẽ ngang dòng,
Không cô thì chợ vẫn cứ đông.
Ân oán giang hồ đà trả đủ,
Từ nay xuôi ngược, thỏa tang bồng!
18/02/2012
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts