Monday, 26 November 2012

Gửi TQ HT


     GỬI  NGƯỜI  EM  GÁI

Em cấm anh rồi, Em chán anh?
Câu còm. anh viết chẳng lên mành 
Có bảo gì nhau thì cứ thẳng, 
Việc gì Nàng cứ quyết loanh quanh. 

Một chút tình, ai tranh cứ tranh 
Nên tình thời thơ cũng bập bềnh 
Phải chăng nhân nghĩa buồn chữ Nghĩa 
Mà lời động đến cuộc trầm luân? 

Ai người thành đấng chân nhân 
Ai người thành đấng minh quân, ai người?
Nói ra dở khóc, dở cười 
Nói ra lẻ một thành mười, như không!

        Hà nội, mười rằm tháng mười, Nhâm Thìn.
                                 HOÀNG GIANG

No comments:

Post a Comment

Popular Posts