Tuesday, 20 November 2012

ĐÔNG SẦU


        Thu sắp tàn rồi, Đông đến chưa (?) 
      Thềm hoa vạt nắng ngả đong đưa. 
      Cúc vàng hiu hắt, buồn se sắt, 
      Thương bước giang hồ trong gió mưa! 
        
              HNN   19/11/2012 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts