Saturday, 17 November 2012

ĐÔNG BUỒN


                  Gió tiễn Thu đi, đón Đông về,
         Hàng cây trút lá, sầu lê thê.
         Ai đan khăn áo cho ai đó,
         Chén biệt ly này lạnh tái tê!
17/12/2012
                   HNN            

No comments:

Post a Comment

Popular Posts