Tuesday, 3 July 2012

TẬP BUỒN

 
Làm sao
            vắng lặng
                        ngày chay
Mát lên
            nhúm chút hồn gầy
                                    cho nhau
Lơi thơm
xin một chút đau
Để tôi nghiêng nón
muộn sầu cũng vay
Miếng trầu cánh phượng ngửa tay

Sắp ngang đến cõi thơm cay là tình
Mái đình ơi tám mái đình
Ai xui cái lá đi rình ánh trăng.  

DUỆ ANH

No comments:

Post a Comment

Popular Posts