Monday, 6 August 2012

Chân dung mùa chay

 Lê Thánh Thư


chân dung mùa chay. 2011. sơn dầu trên bố 40 x 40cm.
Lê Thánh Thư

No comments:

Post a Comment

Popular Posts