Monday, 7 November 2011

Đánh em đau

by Xuân Diệu


Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e
Muốn cho em khổ, em phiền,
Đánh đau em để bắt đền sầu anh

No comments:

Post a Comment

Popular Posts