Saturday, 26 November 2011

Kiếp Tu Hành

by Hồ Xuân Hương


Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Ṿây mà chút tẻo tèo teo
Thuyền cừ cương muốn về Tây Trúc
Trái gió cho nên phải lộn leo.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts