Saturday, 26 November 2011

Bọn đồ dốt

by Hồ Xuân Hương


Dắt díu nhau lên đến cửa chiền,
Cũng đòi học nói, nói không nên.
Ai về nhắn bảo phường lòi tói,
Muốn sống, đem vôi quét trả đền

No comments:

Post a Comment

Popular Posts