Tuesday, 22 November 2011

Song đôi

by Nguyễn Nhật Ánh


Dưới giàn hoa thiên lý
Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bước tới
Anh bỗng thành song đôi

No comments:

Post a Comment

Popular Posts