Saturday, 26 November 2011

ốc nhồi

by Hồ Xuân Hương


Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts