Saturday, 26 November 2011

Đền Thái Thú

by Hồ Xuân Hương


Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái Thú đứng cheo leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts