Saturday, 26 November 2011

Đồng tiền hoẻn

by Hồ Xuân Hương


Cũng lò cũng bể, cũng cùng than,
Mở mặt vuông tròn với thế gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng ắt cũng đóng nên quan.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts