Friday, 25 November 2011

CẢM THÁN


Thân này ví đổi được làm trai,
Cũng hầu, cũng tước, cũng cân đai.
Cầm, kỳ, thi, họa, đao, cung kiếm,
Cơ nghiệp anh hùng, há kém ai!

11/9/2008
HNN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts