Saturday, 26 November 2011

Bánh Trôi Nước

by Hồ Xuân Hương


Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts