Saturday, 26 November 2011

Sư bị làng đuổi

by Hồ Xuân Hương


Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts