Friday, 18 November 2011

Một Nửa Trăng

by Hàn Mặc Tử


Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi!

No comments:

Post a Comment

Popular Posts