Monday, 14 November 2011

Nhà cô thôn nữ

by Nguyễn Bính


Vợ tôi chỉ thích quay tơ,
Chỉ quen kéo kén, chỉ ưa chǎn tằm.
Vợ tôi dệt lụa quanh nǎm
Chỉ hiềm một nỗi không làm được thơ
Rõ rành điều nhặt, điều thưa,
Mình tôi thơ cũng đủ thừa thanh danh
Vợ tôi dệt lụa cho nhanh
Quay tơ cho nhẹn để lành áo tôi

Sang nǎm ra ở riêng rồi
Vợ tôi dệt lụa, tôi ngồi làm thơ.
Lụa may áo, bán còn thừa
Tôi đem thay giấy viết thơ chung tình.
Giǎng câu này dưới mái gianh:
"Nhà cô thôn nữ, vợ anh học trò".

No comments:

Post a Comment

Popular Posts