Monday, 21 November 2011

Rụng Rồi

by Hàn Mặc Tử


Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts