Monday, 21 November 2011

Sượng Sùng

by Hàn Mặc Tử


Lúc chàng ở rể, em nào hay
Thày mẹ em đâu có tỏ bày
Em cứ nhìn chàng không phút ngượng
Và sau, em biết, sượng sùng thay.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts