Saturday, 12 November 2011

Chờ nhau

by Nguyễn Bính


Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ǎn giập miếng giầu, em sang!...
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau...

Ai làm cả gió đắt cau
Mấy hôm sương muối cho giầu đỏ non?

No comments:

Post a Comment

Popular Posts