Wednesday, 9 November 2011

Nằm đêm anh cứ thương em

by Xuân Diệu


Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trǎm nǎm
Đến muôn nǎm vẫn âm thầm thương em

No comments:

Post a Comment

Popular Posts