Wednesday, 9 November 2011

Nhớ nhỏ đôi tay

by Xuân Diệu


Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay
Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh.
Mắt trong, anh nhớ long lanh,
Hàm rǎng, anh lại nhớ anh hay nhìn

No comments:

Post a Comment

Popular Posts