Monday, 14 November 2011

Rắc bướm lên hoa

by Nguyễn Bính


Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo xuống giếng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts