Monday, 21 November 2011

Thức Khuya

by Hàn Mặc Tử


* Một trong ba bài cụ Phan Bội Châu họa. <*>

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ-sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ-mài chăn.
Khóc giùm thân-thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm-na vài điệu cũ,
Năm canh tâm-sự vẫn chưa tàn.

__________
* Lệ Thanh Thi Tập.

<*> Bài họa của cụ Phan Bội Châu:

Chưa lợi trường danh chí chẳng màng.
Sao ăn không ngọt ngủ không an?
Trăm năm ngán đó tuồng dâu-bể,
Muôn họ nhờ ai bạn chiếu-chăn?
Cửa sấm gớm-ghê người đánh trống,
Tai trâu mỏi-mệt khách đưa đàn.
Lòng sen đằngđdẵng tơ sen vướng,
Mưa gió bao phen gốc chẳng tàn.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts