Monday, 21 November 2011

Vầng Trăng

by Hàn Mặc Tử


Lạy Chúa tôi, vần trăng cao giá lắm
Xin ban ơn bằng cách sáng thêm lên
Ánh thêm lên cho không gian rất đẫm
Linh hồn thơ mát rợn với hương nguyên.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts