Friday, 11 November 2011

Với bàn tay ấy

by Xuân Diệu


Với bàn tay ấy ở trong tay,
Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày
Một tối trǎng cao gieo mộng tưởng
Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ bay.

- Một tối bầu trời đắm sắc mây,
Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy
Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ
Nghiêng xuống làn rêu, một tối đầy

Những lời huyền bí toả lên trǎng,
Những ý bao la rủ xuống trần,
Những tiếng ân tình hoa bảo gió
Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.

Bóng chiều đi vụt: bỗng đêm nay
Tôi lại đa mang hận tháng ngày.
Dưới ánh trǎng cười, tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts