Friday, 18 November 2011

Buồn Thu

by Hàn Mặc Tử


Ấp úng không ra ðýợc nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu õi!
Vội vàng cánh nhạn bay ði trớt.
Hiu hắt hõi may thoảng lại rồi...

Nằm gắng ðã không thành mộng ðýợc,
Ngâm tràn cho ðỡ lúc buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về ðông mắt ðã või

No comments:

Post a Comment

Popular Posts