Friday, 18 November 2011

Chuyến Ðò Ngang

by Hàn Mặc Tử


Chẳng hẹn hò sao gặp gỡ ðây?
Ngýời thời nhý tỉnh, kẻ nhý say
Trong veo làn nýớc soi ðôi mặt
Xa tít quê nhà trỏ một tay.
Tâm sự mới trao, bờ ðã ðến
Nỗi niềm chýa cạn, khách về ngay.
Ba sinh duyên nợ âu là thế
Một chuyến ðò ðýa nghĩa một ngày

No comments:

Post a Comment

Popular Posts