Saturday, 12 November 2011

Gửi cố nhân

by Nguyễn Bính


Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi

No comments:

Post a Comment

Popular Posts